تصویر
تصویر
تصویر

خدمات ما

خدمات شتاب‌دهنده آبان

امکاناتی که در دوره های مختلف شتابدهی تفتان برای استارتاپ ها فراهم شده است

مربیگری، مشاوره، آموزش

نظارت بر روند توسعه فناوری و تجاری سازی توسط منتورهای تخصصی و خبره شتاب دهنده در یک برنامه منظم و منسجم و پویا مهمترین بخش خدمات تفتان است.

جذب سرمایه و تامین مالی

هر تیم که در فرایند پیش شتابدهی و شتابدهی بتواند موفق شود، شرایط جذب سرمایه از جانب شتابدهنده یا شبکه سرمایه گذاری شتابدهنده میسر می شود.

فضای کار اشتراکی

بهره مندی از امکانات زیرساختی همچون: آزمایشگاه های تخصصی، فضای کارگاهی مجهز، امکانات اداری به صورت اشتراکی و پویا بخشی از خدمات تفتان برای تیم های موفق می باشد.

تامین نیازهای فناورانه

تامین مواد مصرفی، تجهیزات اختصاصی و خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی استارتاپ ها در دوره شتاب دهی و پس شتابدهی بخش ویژه ای از برنامه های ماست.